Gaelscoil Uí Fhiaich
Cothrom na Féinne

Bord Bainistíochta

03-Deireadh Fómhair-17

BOARDOFMANAGEMENT.jpg

Seo thíos tuairisc an Bhoird ón gCruinniú Boird 8/11/2017

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 8/11/2017

Agreed Report on the Board of Management Meeting 8/11/2017

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 8 Samhain 2017 agus seo :

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on September 6th and the following items are to be noted:

Clárúchán: Tá 471 páistí ar an rolla

Registration: 471 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Lára ar saoire máithreachais; Mairéad Breathnach ag múineadh naí. Mhóra.

Staff Allocations: Lára on Maternity Leave; Mairéad Breathnach teaching Senior Infants.

Cosaint leanaí: Gan aon Tuairisc

Child Protection Issues : Nothing to Report

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil seisear i mbliana i rith am scoile. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will be taking 6 children for Play Therapy for 17/18. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Íocaíocht ar Líne: Don chéad uair, d’úsáid na tuistí rang 5 an córas ar líne don chéad uair. D’éirigh le 33% clárú ar líne.

Online Payments : Used for the first time by parents to pay for 5th class swimming lessons. 33% paid online.

Polasaí Clárúcháin Beidh dhá athrú don pholasaí clárúcháin ag tosú MF 18:

Athruithe maidir le Clárú páistí (naíonáin sóisir) i nGaelscoil Ui Fhiaich 2018/2019:

  • Caithfidh páiste a bheith 4 bliana agus 6 mhí d’aois don scoilbhliain iontrála.

  • Sa chás gur mó líon na n-iarratas ná líon na n-áiteanna atá ar fáil sa rangleibhéal lena mbaineann an t-iarratas, déanfar na hiarratais go léir a mheas agus a dháileadh de réir na gcritéir thíos :

  1. Siblíní daltaí/iar-dhaltaí na scoile,leas-deartháireacha/deirfiúracha, agus páistí atá ar altramas ag clann a bhfuil/a raibh a gcuid páistí ag freastal ar an scoil. .
  2. Páistí a bhfuil Gaeilge acu ón gcliabhán.Ciallaíonn sé sin go bhfuil ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge. D’fhéadfadh go n-iarrfadh ball foirne bualadh leis an bpáiste i bhfochair tuismitheora chun é seo a dheimhniú.
  3. Clann foirne teagaisc reatha agus fostaithe reatha na scoile.
  4. Páistí a d’fhreastail/atá ag freastal ar Naíonra atá faoi choimirce Forbairt Naíonraí Teoranta

Enrolment policy: Two changes to enrolment policy to come into effect Sept 2018 :

  • A child must be four years and 6 months old by the 1st of September on the year of entry.

(b) Where the number of applications exceeds the number of places available, places will be allocated according to the categories listed below, in descending order and within each category in order of age, starting with the oldest applicant:

  1. Siblings of current and past-pupils including step-siblings, adopted and fostered children. 2. A maxim of 2 children raised through Irish may be accepted every school year. An informal conversation will be held with parents and child to clarify the child’s standard of Irish.
  2. Children of current teaching staff and current school employees.
  3. Children who are currently attending/have attended a Naíonra accredited by Forbairt Naíonraí Teo [ FNT].

Seo thíos tuairisc an Bhoird ón gCruinniú Boird 6/09/2017

Tuairisc Aontaithe ar Chruinniú Bord Bainistíochta 6/9/2017

Agreed Report on the Board of Management Meeting 6/9/2017

Tionóladh cruinniú Boird Bhainistíochta Gaelscoil Ui Fhiaich 6 Meán Fómhair 2017 agus pléadh na míreanna seo a leanas:

The Board of Management of Gaelscoil Ui Fhiaich met on September 6th and the following items were discussed:

Clárúchán: Tá 475 páistí ar an rolla

Registration: 475 children enrolled

Leithdháiltí Foirne: Lára ar saoire máithreachais; Mairéad Breathnach ag múineadh naí. Mhóra.

Staff Allocations: Lára on Maternity Leave; Mairéad Breathnach teaching Senior Infants.

Cosaint leanaí: Gan aon Tuairisc

Child Protection Issues : Nothing to Report

Teiripe Spraoi : Deirdre O Donnell ag tógáil seisear i mbliana i rith am scoile. Is é an scoil a phiocann na páistí. Íocann an scoil as leath den chostas.

Play Therapy : Deirdre O Donnell will be taking 6 children for Play Therapy for 17/18. The school will prioritise which students will attend.

Cláracháin ar líne : Is féidir clárú ar líne ar www.gaelscoiluifhiaich.ie anois.

Online Registration: Enrolments are now taking place using the online facility on www.gaelscoiluifhiaich.ie

Íocaíocht ar Líne: Á tástáil faoi láthair

Online Payments : Test page up on www.gaelscoiluifhiaich.ie at present

Polasaí Clárúcháin Cinneadh déanta ag an mBord go mbeidh an Polasaí Clárúcháin leasaithe, más gá gach Samhain.

Enrollment policy: Every November starting Nov. 17 the school enrolment policy will be revised and updated if necessary.

Imeachtaí i ndiaidh am Scoile : Beidh Slua Nua ag leanúint ar aghaidh go 3.45 anois do Naí Bheaga agus Naí Mhóra. Beidh spás ar fáil d’éinne atá ag iarraidh a bheith páirteach.

After School Activities : The Slua Nua playgroup is now being extended to cater for Junior and Senior Infants up to 3.45 every day. There will be spaces for all infants who wish to partake.

CLG Maigh Nuad – Traenáil ar Scoil

Tá GPO ceapaithe anois ag CLG Maigh Nuad chun traenáil a stiúradh ins na scoileanna i Maigh Nuad.

Tagann iarscoláirí Gaelscoil Ui Fhiaich isteach chun cabhrú gach seachtain. Tá an Bord sásta 2,500 a íoc chun tacú leis an scéim.

Maynooth GAA in-school Training

Maynooth GAA have appointed a GPO to organise training weekly in the Maynooth schools. Past pupils of the Gaelscoil assist weekly with the scheme. The Bord is contributing 2,500 euro to support the venture.

Events
Feabh
14 2018
Sos Lár Téarma
Feabh
21 2018
An Chéad Fhaoistin
Feabh
27 2018
Cóineartú rang 6
Már
19 2018
Lá le Pádraig
10-Samh-2017
Christmas Arts and Crafts Fair Maynooth
23-Meith-2017
Áiteanna ag líonadh/Places filling up!
16-Meith-2017
Lá Spraoi don chlann go léir 25ú Meitheamh
15-Meith-2017
Foirmeacha Clárúcháin Ar Iarraidh / Missing Enrolment Forms
Enquire
 
 
 
Contact
GaelScoil uí Fhiaich
Bóthar Chill Droichid
Maigh Nuad
Co. Chill Dara

01 629 0667

Location
© 2018 Gaelscoil Uí Fhiaich